• BUTIKEN MED EN MIX AV LANTLIG INREDNING, INDUSTRISTIL OCH VINTAGE
FRAKT 89:-/FRI FRAKT ÖVER 999:-

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY – version 2102

Romantiska Ting AB (”Säljaren”) värnar om din integritet och det är viktigt att du är informerad om hur dina personuppgifter behandlas. I denna integritetspolicy redogörs för hur dina personuppgifter behandlas, för vilket ändamål dina personuppgifter behandlas samt för vilka rättigheter du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen, vanligen förkortad GDPR.

Integritetspolicyn gäller när Säljaren tillhandahåller varor i anslutning till ditt köp, vid serviceärenden, i övrig kontakt med Säljaren samt vid besök på Säljarens webbplats.

Säljaren kan komma att uppdatera denna policy. För att ta del av den senaste versionen av integritetspolicyn, vänligen besök Säljarens webbplats.

Säljaren tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Behandling av personuppgifter kan röra sig om insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som behandlas?

Säljaren (Romantiska Ting AB, org.nr 559453-3761), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som redogörs för i denna integritetspolicy.

När behandlas dina personuppgifter?

Personuppgifter behöver behandlas av Säljaren när du ska besöka Säljarens webbplats, köpa Säljarens varor, bevaka Säljarens leveranser eller kontakta Säljaren för support eller information. Säljaren, samt tredje parts tjänster för adresshantering, behöver hantera dina personuppgifter när leverans av beställd vara ska administreras och genomföras.  

Den information som samlas in från dig vid köp, bokning och bevakning av varor krävs för att du ska kunna ingå avtal med Säljaren och för att Säljaren ska kunna tillhandahålla sina varor och erbjudanden.

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Personuppgifter som avses i denna integritetspolicy behandlas av Säljaren för att kunna fullgöra avtal gentemot dig som kund. Ändamålen för Säljarens behandling av dina personuppgifter är för;

  • att kunna hantera genomförande av beställning, utskickande av varor och betalning;
  • att kunna ge kundservice, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
  • att kunna lämna relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webbplatsen;
  • att kunna hantera och förbättra kundförhållandet och webbplatsen genom exempelvis utveckling av funktioner, varor och kommunikationssätt; samt
  • att kunna följa tillämplig lagstiftning, avseende exempelvis redovisning och konsumentskydd.

Vilka kategorier av dina personuppgifter behandlas?

De uppgifter som behandlas av Säljaren är personuppgifter som behövs för att administrera beställningen och för att leverera beställd vara.  Uppgifter i form av kontakt-, leverans- och betalningsuppgifter utgör därmed huvudsakliga kategorier för Säljarens behandling av personuppgifter.

Personuppgifter i form av för- och efternamn, personnummer, organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, kundnummer, IP-adress, köphistorik samt information om din användning av Säljarens webbplats kan komma att behandlas för att uppnå ändamålen med behandlingen i enlighet med punkten 4.

Vilken laglig grund finns för behandlingen?

Säljarens lagliga grund för att behandla dina personuppgifter i ett kundregister för administration och hantering av beställning, betalning och leverans är Säljarens allmänna försäljningsvillkor som återfinns på Säljarens webbplats samt, efter en intresseavvägning, Säljarens berättigade intresse av att kunna hantera och leverera din beställning.

Säljarens lagliga grund för att behandla dina personuppgifter i ett orderregister för att kunna ge kundservice, behandla returer och reklamationer samt för att kunna säkerställa att lagkrav efterlevs, är gällande konsumentlagstiftning, bokföringslagen och Säljarens allmänna försäljningsvillkor. 

Säljarens lagliga grund för att behandla dina personuppgifter i ett kundregister/nyhetsbrevs-register för att kunna ge erbjudanden och marknadsföring, är ditt eventuella samtycke till sådan behandling vilket kan ges då beställning görs på Säljarens webbplats[H&F1] .

Säljarens lagliga grund för att behandla dina personuppgifter i ett bevakningsregister för att du ska kunna bevaka när en vara kommer in i lager igen, är efter en intresseavvägning, Säljarens berättigade intresse att hantera din önskade bevakning.

Säljarens lagliga grund för att behandla dina personuppgifter i ett preorderregister för att du ska kunna återfå en lämnad varukorg igen och enkelt utföra ett köp om du lämnat kassan, är efter en intresseavvägning, Säljarens berättigade intresse att optimera service till dig via Säljarens webbplats.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av uppgifterna. Därefter raderas uppgifterna så att det inte längre går att koppla dem till dig.

En och samma personuppgift kan behandlas för flera olika ändamål. Det innebär att en uppgift som inte längre behövs för ett ändamål kan finnas kvar och behandlas för ett annat ändamål för vilket uppgiften fortfarande behövs.

När Säljaren är skyldig att spara uppgifter enligt lag, exempelvis bokföringslagen, behåller Säljaren uppgifterna i enlighet med den tid som föreskrivs i den tillämpliga lagstiftningen.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

När du lämnar dina personuppgifter till Säljaren kan du vara säker på att ingen obehörig tar del av dina personuppgifter, att dina personuppgifter inte lånas ut och att Säljaren har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vilka kan Säljaren komma att dela dina personuppgifter med?

Säljaren kan i vissa fall komma att dela dina personuppgifter med andra mottagare.

Det kan exempelvis ske då Säljaren behöver lämna ut dina personuppgifter till tredje part för att fullgöra sitt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av betaltjänster, lagerhanteringsföretag, fraktbolag och kommunikationstjänster.

Säljaren kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att Säljaren har rätt adressuppgifter till dig. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Säljaren om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Om Säljaren delar dina personuppgifter med en mottagare som själv blir personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter, exempelvis en myndighet eller en bank, ansvarar mottagaren för behandlingens laglighet. Säljaren lämnar bara ut personuppgifter till mottagare som Säljaren litar på.

Säljaren kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vilka rättigheter har du i relation till behandlingen av personuppgifter?

Du har rätt att kontakta Säljaren om du vill ha ut information om de personuppgifter Säljaren har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att Säljaren begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer Säljaren enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har vidare rätt till dataportabilitet vilket är rätten att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Om Säljaren behandlar några av dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Du har alltid en rätt att invända mot att Säljaren behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Ansökan om att utöva dina rättigheter enligt denna punkt gör du enklast genom att kontakta Säljaren via e-post [email protected].

Om du har klagomål på Säljarens behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.